Kolno, 2010.07.29


RG 3410-5/10

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie wraz z adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„KOLBUD” Waldemar i Bogusława Skrodzcy Spółka Jawna
18-500 Kolno ; ul. Wojska Polskiego 46
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:
Kryterium - cena ; Waga kryterium – 100 %
W postępowaniu złożono tylko jedną ważną ofertę
Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-08-17

Data modyfikacji: 2010-08-17

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-08-17