Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA” w Kolnie

Kolno: Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Kolnie

Numer ogłoszenia: 157828 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkolno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Kolnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową utwardzenia placu zabaw o pow. min. 280 m2 i zieleni o pow. min 220 m2 2) odbudowa zieleni (trawy) terenu naruszonego w wyniku prac budowlano-montażowych prowadzonych przez wykonawcę na powierzchni wydzielonego placu. 3) dostawie i montażu urządzeń i elementów zabawowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-06-07

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2010-06-08

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-06-07