„ Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa międzygminnego PSZOK-u wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

Kolno, dn. 29.11.2016r.

RG.7013.1.2016

 

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Miasto Kolno

Adres do korespondencji:

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

tel.+48 86 278 21 33

faks +48 86 278 31 00

mail: wrg@kolno.home.pl; sekretariat@kolno.home.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

III.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa międzygminnego PSZOK-u wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Budowa międzygminnego PSZOK –u na terenie miasta Kolno. PSZOK będzie wybudowany na potrzeby mieszkańców miasta Kolno, gminy Kolno i gminy Grabowo.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa międzygminnego PSZOK-u wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wraz z załącznikami sporządzony zgodnie z wytycznymi udostępnionymi w ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html). Opracowany w aktualnie obowiązującej wersji Generatora wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem strony internetowej i dostarczony w 4 kompletnych egzemplarzach (wniosek z załącznikami w tym studium wykonalności ) w formie papierowej w formacie A4 oraz wersji elektronicznej (pliki pdf wniosku oraz xml – wygenerowany z Generatora wniosków o dofinansowanie) na nośniku elektronicznym.

 

 1. Studium wykonalności, które stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi przygotowane zgodnie z Zakresem Studium Wykonalności, stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej udostępnionym na stronie internetowej (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html) . Dokumenty należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz na nośniku elektronicznym ( w wersji edytowalnej, zawierającej otwarte formuły obliczeniowe).

 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania odpowiednich korekt zarówno we wniosku o dofinansowanie jak i w studium wykonalności i aktualizacji powyższych dokumentów, będących przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu, dokonane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek , uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku pojawienia się nowych okoliczności mających wpływ na możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.

 

 1. Materiały do przekazania przez Zamawiającego:

- Wszystkie niezbędne materiały do opracowania studium wykonalności oraz wniosku

     dofinansowanie Zamawiający będzie dostarczał na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem przez Wykonawcę.

- inne do uzgodnienia.          

 1. Osoby upoważnione do kontaktu: Zamawiający wskazuje do kontaktu z Wykonawcami następujące osoby: Tomasz Bronicki tel. 86 278 94 36 w godz. 7.30-15.30 dni roboczych.
 1. Termin wykonania zamówienia:

- studium wykonalności: 15.12.2016 r.

- wniosku o dofinansowanie: 20.12.2016 r.

 

VII.  Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 5. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 50 000,00 zł
 6. Wykonawca wykonał w ostatnich trzech latach, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na wykonaniu studium wykonalności dla projektów, które przeszły pozytywnie przynajmniej jeden etap oceny merytorycznej I-stopnia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 7. Wykonawca wykaże, że do wykonania niniejszego zamówienia, zatrudniają na podstawie umowy o pracę, wskazanie niżej osoby oraz przedstawi informacje na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia:

a)   Kierownik zespołu, posiadający:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie zawodowe, w tym nadzorowane i · kierowanie przynajmniej trzech procesami przygotowania studium · wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ

b)   Ekspert ds. analiz ekonomicznych i finansowych posiadający:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne

- Doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 3 lata w sporządzaniu analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ

c)    Ekspert ds. instytucjonalno – prawnych posiadający:

     - wykształcenie wyższe prawnicze

     - doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 3 lata w · sporządzaniu analiz instytucjonalno-prawnych dla projektów współfinansowanych · ze środków UE w ramach POIiŚ

8. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunki Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 (Formularz oświadczenia) oraz uzupełnił załączniki 3, 4, 5 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

9.Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

10.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunku udziału w postępowaniu.

VIII.  Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert.

 

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Każdy Wykonawca składa ofertę z ceną brutto w tym vat osobno dla:

       - Osobno dla studium wykonalności

       - Osobno dla wniosku aplikacyjnego w wersji papierowej i generatorze wniosków wraz z załącznikami.

 1. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu Cywilnego, upoważniające do wykonania tej czynności.
 5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 6. Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ·zgodnie z załącznikiem nr 2

- wykaz opracowanych studiów wykonalności –załącznik nr 3

- informację dotyczącą przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników- załącznik nr 4

- wykaz osób do pełnienia obowiązków na stanowiskach kluczowych – załącznik nr 5

- referencje

 1. Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,

2. Wykaz wykonania w ostatnich trzech latach , a jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie co najmniej 3 usług polegających na wykonaniu studium wykonalności dla projektów, które przeszły pozytywnie przynajmniej jeden etap oceny merytorycznej I-stopnia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty (referencje).

 1. 0świadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym postępowaniem;
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
  1. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa międzygminnego PSZOK-u wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Nie otwierać przed: 2 grudnia 2016 r. godz. 15.15 oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Oferty należy składać do dnia: 02.12.2016 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego: Miasto Kolno – Urząd Miasta Kolno. ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno; Sekretariat pokój nr 113.
 6. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 7. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty cenowej drogą elektroniczną do dnia 02.12.2016 r. do godz. 15.00 (wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy z złącznikami należy zeskanować i przesłać na adres mailowy sekretariat@kolno.home.pl Jednocześnie należy dostarczyć do dnia 06.12.2016 roku godz. 15.00 do siedziby Zamawiającemu, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 podpisaną przez osobę upoważnioną wersję papierową oferty z załącznikami. W przypadku niedostarczenia oferty papierowej w wyznaczonym terminie cała oferta podlega odrzuceniu.

XII.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (wyłącznie na adres: Miasto Kolno – Urząd Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno faksem 86 278 31 00 lub drogą elektroniczną sekretariat@kolno.home.pl
 2. Fakt otrzymania informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
 4. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym nadanym przez Zamawiającego: RG.7013.1.2016. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

 

XIII.  Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:

a)        Cena – 60%

b)        Liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów, które przeszły pozytywnie przynajmniej etap oceny merytorycznej I –stopnia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020- 40 %

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o:

a)        Cena – max liczba punktów 60 ptk

Liczona: Pc = ( Cmin / Ci) x 100 pkt x 60

 

Co oznacza:

- Cmin – cena najniższa spośród złożonych ofert

- Ci – cena badanej oferty

- Pc- punkty przyznane za cenę

 

b) Liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów, które przeszły pozytywnie przynajmniej etap oceny merytorycznej I –stopnia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020- max liczba punktów 40 ptk

liczona: Pk= (Lwi/ Lwmax) x 100 pkt x 40

co oznacza:

- Lwi – liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów, które przeszły pozytywnie przynajmniej etap oceny merytorycznej I –stopnia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- Lwmax – najwyższa liczba opracowanych studiów wykonalności dla projektów, które przeszły pozytywnie przynajmniej etap oceny merytorycznej I –stopnia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- Pk – punkty przyznane za opracowane studia wykonalności opracowanych studiów wykonalności dla projektów, które przeszły pozytywnie przynajmniej etap oceny merytorycznej I –stopnia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 1. Warunki dokonywania zmian umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 6

do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

a)   Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

b)   Zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a
mających istotny wpływ na realizację umowy,

c)    Zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

d)   Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 1. Wynik postępowania:
  1. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawcę zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. Informacje uzupełniające:
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.

 

 

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

                                                                                                             ANDRZEJ DUDA

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
 2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie
 3. Załącznik Nr 3 – Wykaz opracowanych studiów wykonalności
 4. Załącznik Nr 4-   Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
 5. Załącznik Nr 5 – Wykaz osób do pełnienia obowiązków na stanowiskach kluczowych
 6. Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-11-30

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-12-07

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-11-30