BURMISTRZ MIASTA KOLNO

ogłasza czwarty

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 r. o godzinie 10 oo  w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, w sali konferencyjnej  p. 01 (parter).                                                                                     

Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wiąże się  ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest  budynek. Cena udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest budynek, w oparciu o ustawę z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.), jest zwolniona z podatku VAT.

Nabywca prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno przyjmie obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej :

- pierwszej  opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu wynoszącej 25 %  wartości udziału i podlegającej  zapłacie jednorazowo,  nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,

- opłaty  rocznej za nieruchomości  gruntowe oddane na cele mieszkaniowe wynoszącej  1 %  wartości udziału  w użytkowaniu  wieczystym,  płatnej  począwszy od roku 2017 przez okres,  na który oddano grunt w użytkowanie wieczyste, wnoszonej  z góry za dany rok, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego wraz z należnym podatkiem VAT, według stawki obowiązującej w dniu zapłaty. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, płatne są nie później,  niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje  się datę uznania rachunku bankowego Miasta Kolno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji  Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – a k t u a l n e g o  wypisu z właściwego rejestru,  
   stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. /aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3   miesięcy przed terminem  
   przetargu/ , 

- oświadczenia o treści  określonej w załączniku do niniejszego ogłoszenia.                                                                 

Uczestnicy  biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.   Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej . Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium  należy  wnieść w pieniądzu (PLN)  na konto  Urzędu  Miasta  Kolno  nr   98 8754 0004 0000 8341 2000  0020, z zaznaczeniem, że dotyczy lokalu. Termin wniesienia wadium upływa  dnia 15.  02. 2016 r. Datą wniesienia wadium jest data  uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Kolno.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje  dotyczące lokalu  mieszkalnego:

  1. Dla terenu, na którym położony jest budynek mieszkalny  przy ulicy  Wojska Polskiego 28,   Miasto Kolno nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta teren ten leży na obszarze określonym symbolem „Ms-U” obszary zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności, obszary usług oraz symbolem ”UP” obszary usług publicznych.
  2. Nabywca lokalu jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach eksploatacji , remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.
  3. Opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem lokalu w całości ponosi  nabywca.
  4. Lokal mieszkalny zostanie  udostępniony do obejrzenia ,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  administratorem komunalnych zasobów miasta tj.  Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o. przy ul Kolejowej 4 A , tel. 86 278  22 84.
  5. Szczegółowe  informacje dotyczące sprzedawanego  lokalu mieszkalnego   można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno  p.118,  tel. 86 278 94 38     w godzinach pracy Urzędu  tj. 730 – 1530,     
  6. Wspólnota Mieszkaniowa    w dniu 21 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę  Nr 1/2015 w sprawie udzielenia zgody na modernizację budynku, wybór inwestora zewnętrznego i udzielenia Zarządowi Wspólnoty  stosownych pełnomocnictw.

Informacje dodatkowe

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony z dnia 25 maja 2015 roku , drugi przetarg ustny nieograniczony z  dnia 10 września 2015 r. i trzeci przetarg ustny nieograniczony z dnia 23 listopada 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
  2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia    uzasadnionych  powodów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.umkolno.wrotapodlasia.pl/  w Miesięczniku Kolneńskim  i Gazecie Współczesnej  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

 

 

Kolno, dnia 14.02.2016r.                                                                   

 

 Burmistrz Miasta  

                                                                                                                 Andrzej Duda

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2016-01-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2016-01-14