Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi opracowania diagnozy społeczno - gospodarczej

Kolno, dnia 14 czerwca 2016 r. 

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi

„Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2016 – 2026” 

Rodzaj zamówienia: – usługa.

Na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 297/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 16 kwietnia 2014 roku  zapraszamy w trybie zapytania o cenę do złożenia oferty na wykonanie usługi według następującej specyfikacji.

1. ZAMAWIAJĄCY: MIASTO KOLNO, ul. WOJSKA POLSKIEGO 20, 18-500 KOLNO, 7211140977, REGON: 000523324

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i Regulaminu z dnia 16 kwietnia 2014 roku , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

3. PRZEDMIOT USŁUGI: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2016 - 2026, zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie przy zachowaniu zgodności z wytycznymi i przepisami obowiązującymi na szczeblu krajowym i regionalnym m.in, Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 zwanymi dalej „Wytycznymi” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia. Przedmiot umowy obejmować ma następujące elementy:

a)      opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;

b)      diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;

c)      zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji na mapach zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;

d)     wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);

e)      cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;

f)       listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;

g)      charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;

h)      mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami lub przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;

i)        indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);

j)        mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;

k)      system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;

l)        system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

4. Przedmiot usługi wykonywany będzie w trzech etapach:

- etap 1) opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej oraz wyznaczenie na jej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2016 – 2026 w terminach do dnia 30. 09.2016r

-  etap 2) opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) do dnia 30.10.2016r.

- etap 3) opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2016 – 2026  wraz z uchwałą Rady Miasta w terminie do dnia 30.12. 2016r.

5. Płatność z tytułu realizacji usługi będzie dokonywana w  trzech częściach opowiadających poszczególnym etapom realizacji usługi.

6.Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia o umowy w przypadku zmiany istotnych zmian przepisów prawa regulujących przedmiot zamówienia.  

7. ZAKRES REALIZACJI USŁUGI OBEJMUJE:

7.1 opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 

7.2 koordynację działań w zakresie opracowania przedmiotu zamówienia,

7.3 koordynację działań w zakresie spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, rozumianych jako uczestnictwo członków zespołu w 8 spotkaniach organizowanych w siedzibie Zamawiającego. Koordynacja powinna opierać się również na opracowaniu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania, a także szkolenia, którego celem jest zapoznanie członków Komitetu z aktualnymi przepisami prawa w zakresie tworzenia i realizacji programów rewitalizacji,

7.4 bieżące monitorowanie, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu diagnozy społeczno-gospodarczej na potrzeby opracowania programu rewitalizacji oraz dostosowanie go do ww. zmian,

7.5 przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach procesu opracowywania przedmiotu zamówienia zgodnie z Wytycznymi dot. rewitalizacji w tym m. in.:

a)      realizację wywiadów pogłębionych z pracownikami Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych potencjalnie odpowiedzialnych za wdrożenie projektów rewitalizacyjnych,

b)      poprowadzenie debat publicznych lub warsztatów zorganizowanych na każdym z obszarów wyznaczonych do rewitalizacji,

c)      opracowanie i rozpowszechnienie wśród interesariuszy rewitalizacji min. ankiet wraz z analizą wyników,

d)     przeprowadzenie spacerów badawczych dla każdego z obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.        

Ostateczna liczba form konsultacji oraz liczba i treść ankiet zostanie sprecyzowana po sporządzeniu szczegółowej diagnozy obszarów rewitalizacji i dostosowana do specyfiki interesariuszy.

7.6 po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu jak również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

7.7. przygotowanie map prezentujących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawierającego wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.)

7.8 udział w spotkaniach z mieszkańcami, naradach z Zamawiającym, spotkaniach Zespołu ds. rewitalizacji, spotkaniach/konferencjach promujących przedmiot umowy – min. 2 spotkania,

7.9 prezentację przedmiotu umowy na posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Kolno – min. 1 prezentacje,

8. METODOLOGIA Wykonawca przedstawi w ofercie koncepcję realizacji usługi. Koncepcja powinna obejmować realizację prac diagnostycznych umożliwiających opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Kolno wraz z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacyjnych i ich podobszarów. Wykonawca powinien przedstawić spójną koncepcję metodologiczną, zgodną z zakresem realizowanej usługi, która zapewni jak najwyższy poziom partycypacji społecznej. Oferta będzie zawierać właściwy z punktu widzenia celów usługi, szczegółowy zestaw metod i narzędzi gromadzenia i analizy danych, gwarantujących otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków. W ramach usługi powinny zostać wykorzystane przede wszystkim techniki jakościowe oraz analiza danych zastanych. Propozycja metod gromadzenia i analizy danych, ich adekwatność w stosunku do specyfiki gminy oraz przyporządkowanie metod do wskazanych celów usługi będą podlegać ocenie w procedurze wyboru ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania dokumentów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ponosząc ich koszty. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu wyniki badań w formie źródłowej ze szczegółowo opisanymi poszczególnymi zmiennymi (np. pliki MS Excel).

9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 30 grudnia 2016 roku.

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

10.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

10.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

10.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

10.5 Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

10.6 Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.2. Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentów strategicznych szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego potwierdzone referencjami, w której użyto ilościowych (CATI lub PAPI lub CAWI) i jakościowych (IDI lub ITI lub FGI lub tajemniczy klient lub panel ekspertów) metod badawczych;

10.7 Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.3. Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem składającym się z co najmniej 4 osób, w tym Kierownika zespołu, eksperta ds. partycypacji, eksperta ds. planowania strategicznego, eksperta ds. urbanizacji. Wymagania wobec osoby pełniącej funkcję:

¾    Kierownik zespołu: w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie koordynował realizację co najmniej 2 badań mających na celu przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych; ponadto posiadającego doświadczenie w realizacji minimum 4 badań ewaluacyjnych mających na celu przeprowadzenie diagnozy w obszarze gospodarczym. Niniejsze badania powinny być realizowane na potrzeby opracowania dokumentów strategicznych i zostać zrealizowane na próbach zgodnych z metodologią realizacji badań społecznych.

 

¾    Eksperta ds. partycypacji: w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie brał udział w co najmniej 3 projektach badawczych, w których był odpowiedzialny za badania ilościowe z udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych (realizacja warsztatów, panelów ekspertów, itp.), ekspert ds. partycypacji musi legitymować się doświadczeniem w prowadzeniu, co najmniej 20 wywiadów grupowych, warsztatów, paneli eksperckich i innych form badawczych, wymagających umiejętności kierowania procesem grupowym. Przeprowadził kilkadziesiąt spotkań dyskusyjnych, zogniskowanych wywiadów grupowych lub warsztatów w ramach różnych badań i projektów,

 

¾    Eksperta ds. planowania strategicznego: w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert opracował minimum 2 dokumenty strategiczne na poziomie gmin tożsamych pod względem ilości mieszkańców do miasta Kolno. Ponadto ekspert  legitymuje się wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim prawniczym lub ekonomicznych lub administracyjnym oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz PROW 2014-2020.

 

¾    Ekspert ds. urbanizacji:  uczestniczył w przygotowywaniu opracowań urbanistycznych (Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego lub Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego), która w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub współpracował przy wykonaniu co najmniej jednego w/w opracowania dla obszaru miejskiego liczącego co najmniej 10 tys. mieszkańców.

 

¾     

10.8 Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.4. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

10. 9 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10.

 

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru:

 

Cena brutto

50%

Koncepcja realizacji badania

40%

Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania

10%

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem

P = PC + PKB + PIR

gdzie:

P – łączna ilość punktów

PC – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

PKB – ilość punktów w kryterium „Koncepcja realizacji badania”

PIR – ilość punktów w kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania”

12.1. Kryterium „Cena brutto” – 50 % (max. 50 pkt)

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa cena brutto wskazana w ofercie

PC = _________________________________________________________ x 100 x 50 %

cena brutto wskazana w ofercie badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

12.2. Kryterium „Koncepcja realizacji badania” - 40% (max. 40 pkt)

Ocenie będzie podlegał całościowy pomysł Wykonawcy na realizację koncepcji badania, która umożliwi opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczeniu na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2016 - 2026. Poszczególne elementy opisu koncepcji badania oceniane będą w następujący sposób:

Za minimalne przedstawienie koncepcji w odniesieniu do elementów określonych w pkt 4 Wykonawca otrzyma 0 pkt.

W ramach kryterium ocenie podlegały będą następujące elementy:

1) spójność i trafność koncepcji badania w stosunku do przedmiotu zamówienia (1-20 pkt.), w tym trafność koncepcji badawczej oraz jasność i spójność logiczna zaproponowanej koncepcji badania (1-10 pkt.) oraz zakres i trafność doboru źródeł danych do badania (1-10 pkt.).

2) trafność i spójność proponowanej metodologii badania i podejścia metodologicznego, w tym proponowanych technik badawczych w stosunku do przedmiotu badania rozumiana jako trafna i uzasadniona metodologia badawcza (1-10 pkt.).

3) trafność, wielkość i sposób doboru próby oraz uzasadnione zastosowanie odpowiedniej próby badawczej, odpowiadającej przedmiotowi i dopasowanie do niej podmiotów badania (1-10 pkt.).

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

12.3. Kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania”  -10 % (max. 10 pkt)

Ocenie podlegać będzie zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji badania i opracowania LPR, mogących mieć wpływ na zrealizowanie zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz zaproponowanie środków je minimalizujących, przyznawanych w następujący sposób: 0 pkt. – za brak zdefiniowania obszarów ryzyka lub gdy wskazany obszar ryzyka i środki go minimalizujące zostaną ocenione jako nieużyteczne, 1 pkt. – za każdy zdefiniowany, zgodny z celem i zakresem badania i realizacji przedmiotu zamówienia, obszar ryzyka, 1 pkt. – za podanie co najmniej jednego środka minimalizującego wskazany obszar ryzyka, który zostanie oceniony jako użyteczny.

Przy ocenie Zamawiający weźmie pod uwagę pierwsze 5 wymienionych w ofercie obszarów ryzyka i środków je minimalizujących. Spośród nich przy ocenie brane będą pod uwagę tylko te obszary ryzyka i środki je minimalizujące, które odnoszą się do celu i zakresu zamówienia.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

12.4Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

13. W OFERCIE NALEŻY: podać cenę netto i brutto z uwzględnieniem kosztów dostawy dokumentów do siedziby Zamawiającego. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego nr 1 do niniejszego zapytania, należy dołączyć:

1)      opis koncepcji realizacji usługi w szczegółowy sposób odwołujący się do zakresu usługi oraz obejmujący harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy wraz z opisem metodologii realizacji usługi oraz identyfikacją obszarów ryzyka i wskazaniem sposobów ich minimalizowania;

2)      wykaz zrealizowanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 2 do zapytania);

3)      dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług (zaświadczenia, opinie, listy intencyjne, rekomendacje);

4)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi (załącznik nr 3 do zapytania).

14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa. Wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 23 czerwca 2016 roku do godz. 13.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój 113  z dopiskiem: „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczeniu na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2016 – 2026”

Oferty złożone po terminie 22 czerwca 2016 roku do godz. 13.00, nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego ani nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia poniżej 30.000 euro i tym samym postępowanie dla którego wystąpiono z zapytaniem ofertowym może pozostać bez wyłonienia wykonawcy, jak również na zamawiającym nie spoczywa obowiązek informowania Wykonawcy o jego wyniku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-07-02

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-06-20