I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy Placu Wolności 13: działka nr 2096

BURMISTRZ MISTA KOLNO działając

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 187/16

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej  położonej na terenie miasta Kolno przy Placu Wolności 13 w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym. 

działka nr 2096 o pow. 410 m 2, KW LM1L/00058411/5, cena wywoławcza 150 000 zł., wadium 15 000 zł, 

Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem „MS-Uu” tj. strefa zabudowy mieszkaniowo – usługowej, tereny wymagające uzupełnienia zabudowy. Teren nieruchomości położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B” ochrona w tej strefie miasta obejmuje uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi, wszelkie działania inwestycyjne w tym: przebudowy, remontów a także zmiany funkcji obiektów zabytkowych i kulturowych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 sierpnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto.) 

Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-07-21

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-07-26

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-07-26