drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Burmistrz Miasta Kolno

Ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:

 • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej lub wykażą, że teren stanowi uzupełnienie i jest niezbędny do rozszerzenia prowadzenia działalności gospodarczej z elementami gospodarki innowacyjnej na terenie m. Kolno.
 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Część I – postępowania przetargowego

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow. 2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:

a)     działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:

- 4U - tereny usług ogólnomiejskich.

- 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

b)     działka nr geod. 1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

 1. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 150 000,- zł słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 500,- zł
 2. Wadium: wartość wadium 15 000, - zł,       słownie: piętnaście tysięcy złotych.
 3. Informacje dodatkowe:

I przetarg – 30 września 2016 r.

7. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu ograniczonego

 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Towarowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:

a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ;

Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna.

b) o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

c) zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.

d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania.

e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.

f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2% ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:

- 100 000 ,- zł   słownie; sto tysięcy złotych

stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2017 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.  

 1. Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Towarowej w Kolnie najpóźniej do:

- dnia 24 stycznia 2017 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113.

5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wraz z terminem: wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń)w dniu 26 stycznia 2017 r.

6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:

- w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 11.00.

7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 w terminie do dnia

- 24 stycznia 2017 r.

Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.

9. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w

     postępowaniu przetargowym.

10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT

     należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.

12. Informacje dodatkowe:

 • Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 • Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
 • Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 18 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego winni:

 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem       do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.

14. Zastrzeżenia:

Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel., 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30.
 2. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.kolno.biz, adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-12-21

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-12-21

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-12-21