Kolno: Rekultywacja wysypiska miejsko - gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno
Numer ogłoszenia: 33838 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkolno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja wysypiska miejsko - gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Roboty ziemne (wyrównanie, uszczelnianie czaszy gliną, wyrównanie, skarpowanie, humusowanie) - powierzchnia 1,53 ha; - Wykonanie instalacji odgazowania wysypiska - 4 kpl.; - Rekultywacja biologiczna (orka, wykonanie trawników, nasadzenia); - Rozbiórka budynku gospodarczego; - Odbudowa drogi gruntowej Nr geod. 198 - dł. 499 m.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.30-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie wyznacza się szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymaga się, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadając uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej oraz w specjalności drogowej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymaga się, aby Wykonawca posiadał środki finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł

Pełne ogłoszenie w pliku załączniku poniżej

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Data modyfikacji: 2011-04-05

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-03-03