Kolno: Remont nawierzchni jezdni w ul. Piłsudskiego Kolno powiat kolneński

Numer ogłoszenia: 264520 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umkolno.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni jezdni w ul. Piłsudskiego Kolno powiat kolneński.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Remont nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną na dł. 355 mb: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną (standard III 75kg/m2 na pow. 1715m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca) gr warstwy 4cm , standard II na powierzchni 1715m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) gr warstwy 4cm , standard II na powierzchni 2690m2, - oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogi - dwukrotne 2690 m2. 2) Wymiana krawężników na dł. 708 mb: - rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej 20x30 - 708 mb wraz z wywozem gruzu, - ustawienie krawężników bet. 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej 708 mb. 3) Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 20szt. 4) Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza..

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-08-30

Data modyfikacji: 2011-09-20

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-08-30