NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Miasto Kolno
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 20
Miejscowość: Kolno Kod pocztowy:18-500
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Kolno 18-500 Kolno. ul. Wojska Polskiego 20
Tel.: +48 862782133
Osoba do kontaktów: Katarzyna Siedlecka, Marek Cwalina
E-mail: kolno@home.pl Faks: +48 862783100

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 300 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego na 2011 r. deficytu (realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych).
Termin udzielenia kredytu.
1 Kredyt będzie postawiony do dyspozycji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2011r.
2 Kredyt będzie udzielony w transzach.
3 – I transza w wysokości 1.300.000,00 zł w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, - Następne uruchamiane w terminie do 3 dni od dnia złożenia pisemnego zlecenia w drodze realizacji przez Kredytodawcę (Wykonawcę) poleceń przelewu w ciężar rachunku kredytowego. Wysokość transz kredytu określona będzie każdorazowo w zleceniu.
Okres spłaty kredytu: Spłata kredytu nastąpi w latach 2011-2016. Spłata rat kredytu od dnia 31 stycznia 2012r. w następujących ratach: w roku 2012 i 2013 - 22 raty po 11.111,00 zł. 2 raty po 11.112,00 zł., w roku 2014 - 11 rat po 108.333,00 zł. 1 rata po 108.337,00 zł., w roku 2015 - 11 rat po 116.666,00 zł. 1 rata po 116.674 zł., w roku 2016 - 11 rat po 111.111,00 zł. 1 rata 111.112,00 zł. zł. Termin spłaty I raty kredytu w dniu 31 stycznia 2012r. Pozostałe raty w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

 

Pozostałe informacje w załączniku poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-07-21

Data modyfikacji: 2011-09-01

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-07-21