sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

                   OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno.

 

 

Położenie i

opis lokalu

 

Nr działki

Nr KW

 

działki

w m2

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

Udział

w częściach

wspólnych

budynku i

użytkowaniu

wieczystym

Okres

użytkowania

wieczystego

nieruchomo-

ści gruntowej

 

 

Cena wywoławcza

netto (zł)

 

 

Wadium

(zł)

ul.11 Listopada

             10/4

( parter)

pow. lokalu

- 29,30 m2

1 pokój

kuchnia, łazienka

i przedpokój

 

 

1252/14

 

LM1L

/00023164/4

 

 

 

 

326

 

Brak planu

zagospodarowania

przestrzennego

 

zgodny z

charakterem

użytkowania

 

 

 

2930/123500

 

 

 

Do

19.12.2102

 

  56 000

 

(słownie:

Pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

 

 

2 800

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca  2017 r. o godzinie 10 oo w siedzibie Urzędu Miasta Kolno,   18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 , w sali konferencyjnej p. 01 (parter).                                                                                      

Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest budynek. Cena udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.  

Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno, na której położony jest budynek, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.), jest zwolniona z podatku VAT.

 Nabywca prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kolno przyjmie obowiązek wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej :

- pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu wynoszącej 25 % wartości udziału i podlegającej zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,

- opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe wynoszącej 1 % wartości udziału w użytkowaniu wieczystym, płatnej począwszy od 2018 roku przez okres, na który oddano grunt w użytkowanie wieczyste, wnoszonej z góry za dany rok, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego wraz z należnym podatkiem VAT, według stawki obowiązującej w dniu zapłaty. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Kolno.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości

prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – a k t u a l n e g o wypisu z właściwego

rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących

podmiot. /aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3

miesięcy przed terminem przetargu/ .                                                                      

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.  Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej . Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miasta Kolno  nr   98 8754 0004 0000 8341 2000 0020, z zaznaczeniem którego lokalu dotyczy. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28 marca 2017 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Kolno.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dotyczące lokali mieszkalnych:

  1. Dla terenu, na którym położony jest budynek mieszkalny przy ulicy 11 Listopada 10 Miasto Kolno nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta teren ten leży na obszarze określonym symbolem „Ms-U” obszary zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności, obszary usług oraz symbolem ”UP” obszary usług publicznych.
  2. Nabywca lokalu jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach eksploatacji , remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem lokalu w całości ponosi nabywca.
  4. Lokal mieszkalny zostanie udostępniony do obejrzenia , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem komunalnych zasobów miasta tj. Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o. przy ul Kolejowej 4 A , tel. 86 278 22 84.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego lokalu mieszkalnego można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p.118, tel. 86 278 94 38    w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530,      

             Informacje dodatkowe

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia    uzasadnionych powodów.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.umkolno.wrotapodlasia.pl/ w Miesięczniku Kolneńskim i Gazecie Współczesnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

 

Kolno, dnia 24.02.2017r.

 

                                                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                               Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: W. Burzyńska

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-02-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-02-24