pierwszy przetarg ustny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Kolno przy Wincentego Witosa

BURMISTRZ MISTA KOLNO działając

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 246/17

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Kolno przy Wincentego Witosa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.

działka nr 1731/2 o pow. 4372 m 2, KW LM1L/00041886/3, cena wywoławcza 320 000 zł., wadium 32 000 zł,

Dla wyżej wymienionego terenu został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/46/07 Rady Miasta Kolno z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wincentego Witosa, Marii Dąbrowskiej i Dębową w Kolnie ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 170 poz. 1715 z dnia 25.07.2007 r. oraz koncepcji programowo – przestrzennej zaakceptowanej Zarządzeniem Nr 189/16 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zaakceptowania koncepcji programowo – przestrzennej dla terenu o symbolu 2MW położonym pomiędzy ulicami Wincentego Witosa, Marii Dąbrowskiej i Dębowej w Kolnie. ) oznaczony symbolem 2 MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

 

Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23 % VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                         BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2017-03-09

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2017-03-13

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2017-03-09