ZARZĄDZENIE NR 73 /15

BURMISTRZA MIASTA KOLNO


z dnia 11  czerwca  2015 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta Kolno w trybie bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2  pkt.1 i art. 68 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822,  poz. 906 i 1200 ) oraz uchwały Nr XLI/200/10  Rady Miasta Kolno z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych (Dz. Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 83, poz. 1261)  zarządzam,  co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemcy lokal mieszkalny    nr 14 w budynku przy ulicy Teofila Kubraka 5, będący własnością miasta Kolno wraz z oddaniem gruntu we współużytkowanie wieczyste działki nr 1415/2  w udziale wynoszącym  4840/75300 , związanym z odrębną własnością lokalu.

§ 2

1.Udzielam, kupującemu lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Teofila Kubraka 5, bonifikaty w wysokości 75%  od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wynoszącej  86 710 zł  i od wartości dla udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu 1415/2 wynoszącej 2 720 zł, ustalonej przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2. Załącznik do Zarządzenia stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży upubliczniony na okres 21 dni od 11. 06.2015  r. do 03.07.2015 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta

 

                                                                                                                                                                                                                                 Andrzej  Duda


                                    Załącznik do zarządzenia Nr 73

    Burmistrza Miasta Kolno 

               z dnia  11 czerwca 2015r.

 

 W Y K A Z

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami     (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822,  poz. 906 i 1200 ) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  11.06.2015 r. do 03.07.2015 r. wykaz  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego   stanowiącego własność miasta Kolno w trybie bezprzetargowym. 

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr działki

 

Udział

wartość       lokalu

/zł/

Wartość

udziału

w prawie

użytkowania wieczystego

gruntu

/zł/

 

Wartość

rynkowa nieruchomo-

ści lokalowej

/zł/

 

Opis

nieruchomości

 

 

Pow. działki

    w  m2

 

Pow. lokalu

     w m2

 

 

1.

 

Teofila Kubraka 5 m 14

 

 

1415/2

 

4840/75300

 

 

86 710

 

 

2 720

 

 

 

89 430

nieruchomość

lokalowa

 

 

370

 

48,40

 

 

* Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  wynosi 25 %  wartości gruntu    ( plus należny podatek VAT) jest uiszczana najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej,

** pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu  w wysokości  1 %  ( plus należny podatek VAT) są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

Sprzedaż samodzielnych  lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku VAT na mocy art.43 ust.1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) .

 

                             Burmistrz Miasta Kolno

                                  Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-06-15

Data modyfikacji: 2015-06-15

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-06-15