Zarządzenie Nr 88/15 z dnia 2015-07-28

ZARZĄDZENIE NR   88 /15

BURMISTRZA MIASTA

z dnia  28   lipca  2015 roku

w sprawie:  ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych  lokali mieszkalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiących  własność Miasta Kolno.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 39 ust.1 i art.67 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822,  poz. 906 ) oraz § 6 ust. 1 i 2 pkt.1 Uchwały Nr XXVI/159/05  Rady Miasta Kolno z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urzędowy Województwa Podlaskiego z  2011r. Nr 121,  poz. 1478 i z 2011 r. Nr 174, poz. 2063) , zarządzam  co następuje:

§ 1

  1. Sprzedaje się samodzielny lokal mieszkalny  nr 3 o powierzchni użytkowej 52,3 m2 z przynależną do lokalu piwnicą o pow.13,38 m2,  mieszczący się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 28 wraz z oddaniem gruntu we współużytkowanie wieczyste działki nr 1415/14  w udziale wynoszącym 6568/40582, związanym z odrębną własnością lokalu.

Cena lokalu  71 000  zł (słownie:  siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego wynosi 3500  zł .

  1. Sprzedaje się samodzielny lokal mieszkalny  nr 20 o powierzchni użytkowej 33,0  m2, mieszczący się w budynku przy ul. 11 Listopada 6   wraz z oddaniem gruntu we współużytkowanie wieczyste działki nr 1252/12  w udziale wynoszącym 3300/98780, związanym z odrębną własnością lokalu.

Cena lokalu 50 500 zł (słownie  pięćdziesiąt  tysięcy pięćset  złotych)

Wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego  wynosi 1300 zł

  1. Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wymienionych w ustępach 1-2 nastąpi w trybie drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego.
  2. Wykaz odrębnych nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży stanowił załącznik do Zarządzenia nr 39/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia  24 marca 2015 roku w sprawie  ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych  lokali mieszkalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiących  własność Miasta Kolno, w pierwszym przetargu nieograniczonym i podany był do publicznej wiadomości od dnia 24.03. 2015 r. do dnia  15.04. 2015 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                          Burmistrz Miasta Kolno

                 Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-08-07

Data modyfikacji: 2015-08-07

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-08-07