BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości rolnej

Nieruchomość rolna stanowiąca działkę oznaczoną nr ew. 1161 o pow. 3.9224 ha, położoną w mieście Kolno.
Nieruchomość stanowi własność: Miasta Kolno.
Działka nr 1161 przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolnicze na rzecz produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne. W chwili obecnej jest pod zasiewami poczynionymi przez dotychczasowego dzierżawcę.
Okres trwania umowy dzierżawy – od dnia 1.09.2015 r. do dnia 31.08.2018 r.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: równowartość 2q żyta za 1 ha fizyczny wg obowiązujących cen ogłoszonych corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 481,44 zł.
Czynsz dzierżawny płatny rocznie z góry w terminie do 31 października każdego roku.
W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że Wydzierżawiający nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem dzierżawionej nieruchomości bez względu na czas rozwiązania umowy oraz nie zalicza  ich na poczet czynszu.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno w Sali nr 1 w dniu 11 czerwca 2015 r. o godz. 10:00, Kwota postąpienia: 50 zł.
Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 8 czerwca 2015 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno Nr  98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 z opisem „wadium na dzierżawę działki nr 1161 o pow. 3.9224 ha w Kolnie”.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie. Decyduje data wpływu pieniędzy na konto bankowe Urzędu Miasta!

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. W przetargu gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wyłącznie na konto bankowe wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy.

Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wadium. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno pokój nr  114, tel 86 278 9454 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7:30 – 15:30.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i BIP adres: www.umkolno.pl,  adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Kolno.

 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-04-29

Data modyfikacji: 2015-04-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-04-29