Przedmiot działalności

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do podstawowych zadań mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należą w szczególności sprawy (art. 7):

 1. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
 2. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
 3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplna oraz gaz.
 4. Lokalnego transportu zbiorowego.
 5. Ochrony zdrowia.
 6. Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.
 7. Gminnego budownictwa mieszkaniowego.
 8. Edukacji publicznej.
 9. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 10. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 11. Targowisk i hal targowych.
 12. Zieleni gminnej i zadrzewień.
 13. Cmentarzy gminnych.
 14. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
 15. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 16. Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
 17. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej.
 18. Promocji gminy.
 19. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 20. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-29

Data modyfikacji: 2009-01-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-29