Decyzja środowiskowa-obwodnica

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003.r  Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 78, poz. 682, Nr 64, poz. 565) i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150) Burmistrz Miasta Kolno

z a w i a d a m i a  

 

że dla inwestycji p. n. Budowa północno-zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej, działanie 2.1: Rozwój transportu drogowego, poddziałanie 2.1.2: Lokalna infrastruktura drogowa, kategoria interwencji 23: drogi regionalne/lokalnewydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje działki położone w granicach administracyjnych miasta Kolno nr geod. 1679/6, 1679/7, 3154/4, 3154/5, 3154/7, 1693/8, 1693/9, 1701/3, 1715/4, 1716/1, 1717/1, 1719/1, 1722/3, 1722/4, 1722/5, 1720/1, 254/13, 1759/1, 1759/13, 1769, 1764/2, 1770/1, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1738/5, 1738/3, 1779/1, 1779/3, 1739/1, 1750/4, 1752/11, 1752/13, 1752/9, 1758/2, 1770/11, 1770/13, 1764/26, 1764/24, 1760/6, 1464/2, 3152, 1705/6, 1704/2, 1660/17, 273/1 .

            Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Kolneńskim.

            Strony mogą się zapoznać z  treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. 11).

            Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kolno w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                       BURMISTRZ MIASTA KOLNO

                                                                                                                                                    

Kolno, 2008-10-31                                                                                                  Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-10-30

Data modyfikacji: 2008-10-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-10-30