Budowa przyłącza linii energetycznej oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. art. 51 ust. 2 oraz art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kolno

Z A W I A D A M I A  

że dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na działce nr geod. 955 i 876 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kolno” stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustalił następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 52 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

  1)  opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)  charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)  przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia (ze szczególnym uwzględnieniem emisji hałasu – rozkład emisji od źródła co 10 dB do 0 dB przedstawiony na mapie zasadniczej z lokalizacją zabudowy mieszkaniowej, określony dla prędkości wiatru w przedziale od 1 m/s do 7 m/s co 1 m/s uwzględniający kierunki wiatrów wiejące w sumie przez okres min. 250 dni w roku – z podaniem ilości dni wietrznych w ciągu roku z danego kierunku);

  2)  opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

2a)  opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  3)  opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:

a)  polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,

b) najkorzystniejszego dla środowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

  4)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

  5)  uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)  ludzi (wskazanie oddziaływań, w tym tzw. infradźwięków oraz pól elektromagnetycznych), zwierzęta (ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań na ptaki – przeloty ciągów ptasich, zlokalizowana w pobliżu ferma drobiu), rośliny, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)  dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

  6)  opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane (uwzględnienie kumulowania się oddziaływań pomiędzy elektrowniami wiatrowymi zlokalizowanymi na działkach nr geod. 225/1, 1157 oraz 955), krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)  istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c)  emisji (ze szczególnym uwzględnieniem emisji hałasu),

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;

  7)  opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;

  8)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;

  9)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

10)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

11)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

12)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;

13)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

14)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;

15)       nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

16)       źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu..

            Po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji Burmistrz Miasta Kolno stwierdził, że istnieją szczegółowe uwarunkowania, które kwalifikują planowane przedsięwzięcie do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy raport określi w sposób szczegółowy prawdopodobieństwo wszystkich możliwych oddziaływań zawartych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Celem zapewnienia czynnego udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z  aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. nr 11) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów

                                                                                  BURMISTRZ MIASTA KOLNO                   

Kolno, 2008-12-30                                                                                       Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor:Agnieszka Rakowska

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-06

Data modyfikacji: 2009-01-06

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-06