Budowa północno-zachodniej obwodnicy Kolna

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46a ust. 1 i 5 oraz art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm..) Burmistrz Miasta Kolno

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 12 września 2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji p.n. Budowa północno-zachodniej obwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej, działanie 2.1: Rozwój transportu drogowego, pod działanie 2.1.2: Lokalna infrastruktura drogowa, kategoria interwencji 23: drogi regionalne/lokalne. obejmującego działki o nr geod. 1679/6, 1679/7, 3154/4, 3154/5, 3154/7, 3152, 1693/8, 1693/9, 1701/3, 1715/4, 1716/1, 1717/1, 1719/1, 1722/3, 1722/4, 1722/5, 1720/1, 254/13, 1759/1, 1759/13, 1769, 1764/2, 1770/1, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1738/5, 1738/3, 1779/1, 1779/3, 1739/1, 1750/4, 1752/11, 1752/13, 1752/9, 1758/2, 1770/11, 1770/13, 1764/26, 1764/24, 1760/6, 1464/2, 1720/1, 1759/1, 1769, 1764/2, 1770/1, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 254/13, 3152, 1722/3, 1722/4, 1722/5, 3152/1, 3152/2, 1705/6, 1704/2, 1660/17, 273/1.

         Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z  aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20       (pok. nr 11) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

 

                                                                                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOLNO

                                                                                                                                       Grzegorz Jakuć

Kolno, 2008-09-12

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-09-13

Data modyfikacji: 2008-09-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-09-13