Zaproszenie do składania ofert- pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa ulicy Senatorskiej.


Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

I. Nazwa i adres zamawiającego
Miasto Kolno
Adres do korespondencji:
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
tel.+48 86 278 21 33
faks +48 86 278 31 00
mail: wrg@kolno.home.pl; sekretariat@kolno.home.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru wykonania inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+007,58 do 0+374,02 km” branży drogowej realizowanej w ramach Programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Reprezentowania zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Nadzór nad wszelkimi robotami i pracami, określonymi w dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+007,58 do 0+374,02 km”
3. Nadzór nad realizacją ewentualnych robót nie ujętych w dokumentacji, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, a które są konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji inwestycji
4. Bieżące nadzorowanie wykonywanych robót
5. Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem, analizy rozwiązań projektowych i zgłaszanie ewentualnych uwag
6. Udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót
7. Kontrola wykonywanych prac
8. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego , kontrolowanie rozliczeń budowy
9. Uczestnictwo w odbiorach finansowych i rzeczowych wykonanych prac
10. Nadzór nad realizacją ewentualnych robót poprawkowych w okresie trwania rękojmi i gwarancji
11. Pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

Dane uzupełniające:
1. Zakres prac określonych dla wykonawcy i objętych nadzorem znajduje się w dokumentacji przetargowej:
http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/616c955210c658b/rok2017/przebudowa-ulicy-senatorskiej-w-kolnie-od-0-00758-do-037402-km.html

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku pojawienia się nowych okoliczności mających wpływ na możliwość realizacji inwestycji.


IV. Osoby upoważnione do kontaktu: Zamawiający wskazuje do kontaktu z Wykonawcami następujące osoby: Dariusz Duda tel. 86 278 94 41 w godz. 7.30-15.30 dni roboczych.

V. Termin wykonania zamówienia:
- od momentu podpisania umowy do odbioru końcowego prac (okres trwania umowy z wykonawcą- planowany termin zakończenia 31.10.2017r. ) oraz w okresie gwarancji (zgodnie z ofertą wykonawcy)

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5. Oferent wykaże co najmniej 2 roboty, w których pełnił nadzór inwestorski w zakresie: przebudowy i budowy ciągów komunikacyjnych (referencje, protokoły odbiorów końcowych)
6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunku udziału w postępowaniu.

VII. Termin związania ofertą:
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu Cywilnego, upoważniające do wykonania tej czynności.
6. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
7. Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
- wzór oświadczenia – zał. nr 2
- wykaz realizowanych usług – zał. nr 3
- wzór umowy – zał. nr 4
- projekt oświadczenia – do podpisania przed zawarciem umowy – zał. nr 5

IX. Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
1. Wykaz wykonania w ostatnich trzech latach , a jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 roboty, w których pełnił nadzór inwestorski w zakresie: przebudowy i budowy ciągów komunikacyjnych (referencje, protokoły odbiorów końcowych)
3. Odpis uprawnień branży drogowej lub równoważnych
4. Wpis do stosownej izby
5. oświadczenie osoby z uprawnieniami o wykonywaniu prac w ramach zawartej umowy na inspektora nadzoru (dotyczy tylko w przypadku – kiedy oferent nie będzie pełnił osobiście prac)
6. 0świadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym postępowaniem;

X. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wykonania inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Senatorskiej w Kolnie od 0+007,58 do 0+374,02 km” branży drogowej realizowanej w ramach Programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Nie otwierać przed: 21.03.2017 r. r. godz. 15.15 oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

2. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oferty należy składać do dnia: 21.03.2017r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego: Miasto Kolno – Urząd Miasta Kolno. ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno; Sekretariat pokój nr 113.
7. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
8. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty cenowej drogą elektroniczną do dnia 21.03.2017r. do godz. 15.00 (wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy z złącznikami należy zeskanować i przesłać na adres mailowy sekretariat@kolno.home.pl Jednocześnie należy dostarczyć do dnia 23.03.2017 r. roku godz. 15.00 do siedziby Zamawiającemu, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, sekretariat pokój nr 113 podpisaną przez osobę upoważnioną wersję papierową oferty z załącznikami. W przypadku niedostarczenia oferty papierowej w wyznaczonym terminie cała oferta podlega odrzuceniu.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (wyłącznie na adres: Miasto Kolno – Urząd Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno faksem 86 278 31 00 lub drogą elektroniczną sekretariat@kolno.home.pl
2. Fakt otrzymania informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
4. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym nadanym przez Zamawiającego: RG.7013.3.2017. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

XII. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 100%

XIII. Warunki dokonywania zmian umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:
a) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,
b) Zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a
mających istotny wpływ na realizację umowy,
c) Zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
d) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

XIV. Wynik postępowania:
1. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawcę zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XV. Informacje uzupełniające:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

ANDRZEJ DUDA


Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia
3. Załącznik Nr 3 – wzór wykaz realizowanych usług
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy
5. Załącznik nr 5 - projekt oświadczenia – do podpisania przed zawarciem umowy – zał. nr 5

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: M. Stachelek

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-03-23

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-03-16