Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie. Zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie nr 500048800-N-2017 z dnia 25-10-2017 r.

Kolno: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie, Krajowy numer identyfikacyjny 450182662, ul. Strażacka   3, 18-500  Kolno, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 508951795, 606950849, e-mail ospkolno@gmail.com, a.lewandowski@gminakolno.pl, faks .
    Adres strony internetowej (url): https://ospkolno.wordpress.com/
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie
Numer referencyjny  OSP/3/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
"Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;" W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ogłoszenie o zamówieniu nr 601100-N-2017 z dnia 2017-10-12 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500046654-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp z o.o.,  ,  ul. Bestwińska 105A,  43-346,  Bielsko-Biała,  kraj/woj. śląskie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: D. Duda

Data wytworzenia: 2017-10-25

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-10-25

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-10-25