Wykaz gruntów przeznaczonych w dzierżawę na czas określony

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOLNO

 

w sprawie sporządzenia wykazu gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na czas określony.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U z 2007. Nr 173, poz. 1218 jedn. Tekst ), przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

na rzecz wnioskodawców na okres: do 3 lat.

 

Opis i położenie nieruchomości

Nr działek,

Nr KW

Pow. terenu do wydzierżawienia w m 2.

Opis

przeznaczenia działek położonych na terenie m. Kolno

Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego

 m. Kolno  ul. Wojska Polskiego

1350, 2787/2, 2705, 2814

 

23623

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno zatwierdzonego Uchwałą Nr  IV/21/07 Rady Miasta Kolno z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych przy ul. Wojska Polskiego  w Kolnie / publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 79 poz. 639 z dnia 05 kwietnia 2007 roku/:

Działki oznaczone są w części symbolem

6 P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze,

6 KD-D –drogi dojazdowe,

4 KD-D – drogi dojazdowe,

8 Ug – usługi gospodarcze, 8 Ug.

Równowartość 2 kwintali żyta za 1 ha fizycznego wg obowiązujących cen ogłaszanych corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Grunt rolny położony na terenie m. Kolno

2090

KW 57347/8

5493

brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Równowartość 2 kwintali żyta z 1 ha  fizycznego  wg obowiązujących cen ogłaszanych corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W/w wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kolno

przez okres 21 dni ( od dnia  29.10. 2008 r. do dnia  20.11.2008 r. )

 

BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno Sporządził: Bogusława Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-11-05

Data modyfikacji: 2008-11-05

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-11-05