Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

INFORMACJA

o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

            Urząd Miasta Kolno informuje, że na podstawie art. 70b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie miasta Kolno umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli te umowy po 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli takie umowy przed 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005.

 

Pracodawcom przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1)       pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,

2)       młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta Kolno w drodze decyzji na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.

 

Do wniosku należy dołączyć kopie:

1.       dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy – umowę o pracę).

2.       umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z młodocianym pracownikiem,

3.       dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

4.       dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły przez młodocianego pracownika,

 

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1)       w przypadku nauki zawodu:

a)      4 587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,

b)     7 645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

2)       w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Począwszy od 1 stycznia 2005 r. wymienione kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana była waloryzacja wynosi co najmniej 105 %.

 

            Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i zasad ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1.       Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2.       Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

 

 

Podstawy prawne:

1.       Art. 70b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2.       Art. 190-193 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

3.       Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.).

4.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.).

6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2007-12-12

Data modyfikacji: 2007-12-12

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2007-12-12