Burmistrz Miasta Kolno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji miasta

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta Kolno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji miasta

1.      Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

2.      Określenie stanowiska: stanowisko ds. promocji miasta

3.      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

·         wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja publiczna, politologia, 
         europeistyka i im zbliżone.

·         wymagania dodatkowe:

1)      biegła znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do  
         informacji publicznej, ustawy prawo prasowe, Kodeksu postępowania administracyjnego,

2)      znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i inne programy pakietu MS Office),

3)      doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

4)      wysoka kultura osobista, komunikatywność, łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi,

5)      znajomość podstawowych technik public relations,

6)      zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,

7)      dobra znajomość języka angielskiego,

8)      odporność na stres,

9)      umiejętność pracy w zespole.

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      budowanie marki Miasta Kolno,

2)      kształtowanie wizerunku miasta w mediach społecznościowych,

3)      współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,

4)      współpraca z mediami (np. telewizja, wyspecjalizowane agencje) przy przygotowaniu programów oraz filmów promocyjnych,  

5)      promocja miasta, w tym przygotowywanie materiałów promujących miasto Kolno (informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek
         promocyjnych, zaproszeń),

6)      współorganizowanie uroczystości miejskich i państwowych,

7)      organizacja oraz udział w uroczystościach patriotycznych, imprezach artystycznych, rozrywkowych promujących miasto Kolno,

8)      udział w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, szkoleń, konferencji realizowanych przez miasta Kolno,

9)      organizowanie promocji przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i artystycznych odbywających się w mieście,

10)  promocja terenów inwestycyjnych w kraju i za granicą,

11)  bieżące informowanie mieszkańców Kolna o działaniach, planach i zamierzeniach władz miasta we współpracy z wydziałami i samodzielnymi
       stanowiskami Urzędu, 

12)  wprowadzanie kanałów komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu mediów elektronicznych,

13)  współtworzenie i bieżąca realizacja strategii promocyjnej miasta,

14)  zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie
       najciekawszych i opłacalnych ofert,

15)  dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego Miasta Kolno,

16)  współredagowanie, zbieranie materiałów do „Miesięcznika Kolneńskiego”,

17)  propagowanie osiągnięć miasta, informowanie mediów o programach i decyzjach władz samorządowych,

18)  redagowanie informacji, sprostowań i polemik na artykuły prasowe dotyczące miasta,

19)  organizowanie kontaktów z prasą podczas sytuacji kryzysowych,

20)  przygotowywanie projektów wystąpień publicznych Burmistrza,

21)  przygotowywanie pism okolicznościowych, w tym listów gratulacyjnych, dyplomów, itp.,

22)  organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza,

23)  organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych Burmistrza Miasta,

24)  koordynacja zadań związanych ze współpracą zagraniczną miasta (przygotowywanie materiałów, opracowań i analiz),

25)  prowadzenie spraw dot. rozwoju turystycznego miasta,

26)  prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w stowarzyszeniach,

27)  prowadzenie spraw dot. herbu miasta.

5.      Warunki pracy na stanowisku:

1)      wymiar czasu pracy – 1 etat,

2)      miejsce pracy – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, parter – brak windy w
         budynku,

3)      praca przy komputerze, w zespole, codzienny kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami,

4)      w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony
         (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
         samorządowych).

6.      Wskaźnik zatrudnienia:

Urząd Miasta Kolno informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił mniej niż 6 %.

7.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

7)      kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

8)      oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

11)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z 
       ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno lub pocztą na adres Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2017 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. promocji miasta”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

 

 

   Burmistrz Miasta Kolno

Kolno, 2017.10.26

 Andrzej Duda

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: M. Bajorek

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2017-11-13

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2017-10-26