MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA KURATORÓW

DLA OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

 

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), a także art. 149 § 3, art. 162 § 1 oraz art. 175 i 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).

 

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kurator nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

Za sprawowanie kurateli może zostać kuratorowi przyznane, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

• biegła znajomość języka polskiego,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,

• pełna zdolność do czynności prawnych,

• korzystanie z pełni praw publicznych,

• stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

• niepozbawienie władzy rodzicielskiej,

• nieposzlakowana opinia,

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

  1. CV
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora.
  3. Kserokopia dokumentu tożsamości kandydata.
  4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Oświadczenie kandydata o biegłej znajomości języka polskiego.
  6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora.
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na kuratora” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie  – ul. Wojska Polskiego 38, 18-500 Kolno

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (86) 278-28-49.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

18 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 38

Tel/fax.  86/ 278-28-49,

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kolnie

Joanna Kowalewska-Kuklińska

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-07-31

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-07-31

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-07-31