Burmistrz Miasta Kolno

Ogłasza  I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno,  w celu poprawienia warunków zagospodarowania dla nieruchomości przyległych.

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić wyłącznie osoby będące właścicielami nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących ze sprzedawaną nieruchomością oznaczonych numerami  1864, 1857/9, 1857/1, 1866/1 położonych w m. Kolnie.

 

Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

1.  Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Marii Dąbrowskiej.

2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1865/1 oraz 1865/3 o łącznej powierzchni 238 m2; właścicielem nieruchomości jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr kw LM1L/00036040/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.

3. Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju: teren działek 1865/1 oraz 1865/3  oznaczony jest jako obszary zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz usług.

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 24 200,- zł, słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych. 

5. Wadium: wartość wadium 2 500,- zł,  słownie: dwa tysiące pięćset złotych.

6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia.

 

Część II -  Uwarunkowania dla  przetargu ograniczonego

  1. Działki objęte przetargiem położone są w m. Kolno, przy  ulicy Marii Dąbrowskiej.
  2. Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju:  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności oraz usług.
  3. Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości” z dołączonym tytułem, własności nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej ze sprzedawaną nieruchomością, najpóźniej do

- godz. 15.00  dnia 19 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Kolno.

 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wraz z terminem: wywieszona      zostanie w Urzędzie Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) w terminie do dnia 20 sierpnia 2013 r.

5. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:

- w dniu 22 sierpnia 2013 r. przetarg na nieruchomość  o godz. 10.00,

6. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z  przetargu należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia

- 14 sierpnia 2013 r.

Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na ww.  konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium oraz spełnią wymogi określone w uzasadnieniu przetargu ograniczonego.

8. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w postępowaniu przetargowym.

9. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek    VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi.

12.  Informacje dodatkowe:

  • Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca. 
  • Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.
  • Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
  • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
  • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni:

  • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
  • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego.

14.  Zastrzeżenia:

Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

15. Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Rozwoju  Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno, p.14. Ogłoszenie zostało zamieszczone na   stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 26 czerwca 2013 r. wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat:

- dz. nr 1252/54 o pow. 23 m2, dz. nr 1252/63 o pow. 18 m2, 1252/43 o pow. 25 m2, położone w m. Kolno przy ul. Sportowej, zabudowane garażami, 

- dz. nr 1401/46 o pow. 21 m2, 1401/33 o pow. 20 m2, 1401/19 o pow. 21 m2, 1401/26 o pow. 21 m2, położone w m. Kolno przy ul. Targowej, zabudowane garażami,

-  dz. nr 3228/4 / część /  - 6 działek pod garażami, położone w m. Kolno przy ul. 11 Listopada,

- dz. nr 2000/18 / część / - 2 działki pod szambo, położone w m. Kolno przy ul. Wojska Polskiego,

- dz. nr 2090/1 / część /, dz. nr 1875 / część /  -  pod działalność handlową, położone w m. Kolno przy Placu Wolności i ul. Sienkiewicza,

- dz. nr 2477 / część / - 46 działek pod uprawy rolne /ogródki działkowe / położone w m. Kolno przy ul. Łąkowej,

- dz. nr 1405/6 / część / położona w m. Kolno przy ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na postój „TAXI”,

- dz. nr 781 o pow. 0.7724 ha, położona w m. Kolno, z przeznaczeniem do wykorzystania na rzecz produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54 .

 

BURMISTRZ  MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: Sporządził/a B. Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Data modyfikacji: 2013-07-02

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-07-01