Informacje podstawowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kolno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30.
tel. /86/278 94 32

Wymagane dokumenty
- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie / w trzech egzemplarzach/.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm./ w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych/
- Dowód zapłaty opłaty skarbowej
- Mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa 1:2000, z określonym terenem inwestycji i obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- Dane właścicieli działek objętych przedsięwzięciem oraz działek sąsiednich /imię i nazwisko ,adres/ - wypis uproszczony z rejestru gruntów.
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.
Gdzie odebrać formularze:
Urząd Miasta Kolno, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/.
Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2012, poz. 1282 z późn.zm./. za wydanie decyzji pobiera się opłatę w wysokości 205 zł. a za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby - 105 zł.,
17 zł – za złożenie pełnomocnictwa lub prokury
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Kolno Nr rachunku bankowego
Urząd Miasta Kolno
BS Kolno
98 8754 0004 0000 8341 2000 0020
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Sprawa wymaga postępowania administracyjnego, w tym opinii innych organów. Urząd załatwia sprawę bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu wymaganych opinii i dokumentów
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kolno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne wskazówki, uwagi:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  pozycja 1235, z późn. zm.).

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  pozycja 1235, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: Agnieszka Rakowska

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Data modyfikacji: 2014-01-22

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-02-27