Kolno, 2015-07-09

RG.6220.1.2015

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

            Burmistrz Miasta Kolno działając na podstawie art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że dnia 9 lipca 2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RG.6220.1.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej do 2,00 MW obejmującą montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej w ilości maksymalnej do 8000 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 587 położonej na terenie miasta Kolno obręb 1 Kolno”.

            Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 – Wydział Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej www.umkolno.pl a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-07-24

Data modyfikacji: 2015-07-24

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-07-24