Kolno, 2016-02-29

RG.6220.2.1.2015

INFORMACJA O ZMIANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

            Burmistrz Miasta Kolno działając na podstawie art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że dnia 29 lutego 2016 roku została wydana decyzja RG.6220.2.1.2015 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RG.6220.2.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 2,00 MW obejmującą montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej w ilości maksymalnej do 8000 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki o nr geod. 61/1 położonej w obrębie miasta Kolno na terenie Gminy Kolno”

            Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 – Wydział Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej www.umkolno.pl a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Data modyfikacji: 2016-03-23

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-03-23