nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


BURMISTRZ MIASTA KOLNO - GMINNY KOMISARZ SPISOWY
na podstawie art. 15 ust. 1 pkt d ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126 poz. 1040)
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się
w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.


I. WYMAGANIA:
Zgodnie z „Instrukcją organizacyjną w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010” rachmistrz spisowy musi spełniać następujące warunki:
• osoba pełnoletnia;
• wykształcenie co najmniej średnie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne)
• znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;
• praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
• znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w zakresie podstawowym;
• być osobą godną zaufania;
• obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
• być w pełni sprawnym fizycznie ze względu na specyfikę pracy;
• posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami;
• zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie miasta Kolno, w którym dokonywać będą spisu;
• złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Powołanie rachmistrza spisowego
Rachmistrz spisowy będzie powoływany przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego, po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Dla miasta Kolno wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 2 rachmistrzów.

Harmonogram pracy rachmistrza spisowego:
- w dniach od 20 czerwca do 31 lipca – odbycie szkolenia zakończonego egzaminem;
- w dniach od 09 do 23 sierpnia – odbycie obchodu przedspisowego;
- w dniach od 06 do 07 września – szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów;
- w dniach 08 września – 31 października – spis rolny.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pok. nr 113 w dniach od 1.06.2010 r. do 11.06.2010 r. w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- podanie z dokładnymi danymi adresowymi kandydata, w tym telefon kontaktowy;
- kserokopia dowodu osobistego,
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej;
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-06-01