nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO - GMINNY KOMISARZ SPISOWY
na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277)


ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.


I. WYMAGANIA:
Zgodnie z „Instrukcją organizacyjną w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011” rachmistrz spisowy musi spełniać następujące warunki:
• osoba pełnoletnia;
• wykształcenie co najmniej średnie;
• dyspozycyjność ( nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat);
• znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;
• praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
• być osobą godną zaufania;
• obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
• być w pełni sprawnym fizycznie ze względu na specyfikę pracy;
• być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
• posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami;
• zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie miasta Kolno, w którym dokonywać będą spisu;
• złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Powołanie rachmistrza spisowego
Rachmistrz spisowy będzie powoływany przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego, po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Dla miasta Kolno wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 5 rachmistrzów i 1 osobę rezerwową.

Harmonogram pracy rachmistrza spisowego:
1) 05 stycznia 2011 r. do 25 lutego 2011 r. – odbycie szkolenia zakończonego egzaminem;
2) 01 do 17 marca 2011 r. – odbycie obchodu przedspisowego;
3) 06 do 07 kwietnia 2011 r. – odprawa przedspisowa dla rachmistrzów;
4) 08 kwietnia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny ludności i mieszkań.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pok. nr 113 w dniach od 06.12.2010 r. do 20.12.2010 r. w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- podanie z dokładnymi danymi adresowymi kandydata, w tym telefon kontaktowy;
- kserokopia dowodu osobistego,
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej;
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.


Załączniki:
1) oświadczenia kandydata

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Data modyfikacji: 2010-12-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-12-07