OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
 2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 • wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe.
 • wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zagadnień dotyczących uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych ze źródeł unijnych i krajowych – studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami,
 2. znajomość zagadnień z zakresu: tworzenia projektów, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, studiów wykonalności projektów, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 3. doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich – udokumentowane oświadczeniem kandydata i innymi dokumentami potwierdzającymi skuteczność wcześniej składanych wniosków,
 4. biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i inne programy pakietu MS Office),
 5. umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych,
 6. znajomość procedur dotyczących zamówień publicznych,
 7. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 8. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 9. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 10. umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Bieżące monitorowanie dostępności środków zewnętrznych na realizację projektów miasta Kolno, a w szczególności:
 1. monitoring dostępności środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy miasta,
 2. bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 3. udział w przygotowywaniu dokumentów koncepcyjnych w zakresie planowania rozwoju miasta,
 4. przygotowywanie wniosków, niezbędnej dokumentacji i załączników dotyczących pozyskiwania środków z dostępnych programów, funduszy, mechanizmów finansowania,
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 6. współpraca z samorządami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 7. współpraca z podmiotami, które mogą być partnerami we wspólnych projektach planowanych do realizowania przez miasto,
 8. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój miasta oraz danych dotyczących założeń społeczno – gospodarczych.
 1. Koordynacja w zakresie przygotowania i rozliczenia projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych w Urzędzie i współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE oraz innych środków pomocowych, a w szczególności:
 1. kierowanie zespołami projektowymi,
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji, rozliczania i sprawozdawczości przedsięwzięć, które uzyskały, dofinansowanie zewnętrzne,
 3. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą,
 4. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 5. reprezentowanie Urzędu w trakcie kontroli zewnętrznych dotyczących realizacji projektów, udzielanie wyjaśnień zespołom kontrolującym, przygotowanie odpowiedzi na ustalenia pokontrolne i wykonanie zaleceń pokontrolnych.
 1. Monitoring i kontrola projektów, a w szczególności:
 1. monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych, realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie, odpowiednimi wytycznymi instytucji zarządzającej/instytucji wdrażającej, itp.,
 2. przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia.
 1. Prowadzenie statystyk w zakresie określonym przez przepisy unijne i krajowe, a także instytucje zarządzające środkami pomocowymi, przygotowywanie informacji prasowych oraz informacji dla Rady Miasta w zakresie realizowanych projektów, przygotowywanie wniosków o ujęcie kosztów planowanych zadań w budżecie miasta.
 2. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych dotyczących realizacji współfinansowanych projektów i informowanie o zmianach odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu, uczestniczące w realizacji projektu.
 3. Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i przedsiębiorcom o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych UE. Udzielanie pomocy tym jednostkom w zakresie przygotowania wniosków o środki pomocowe.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy – 1 etat,
 2. miejsce pracy – Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, parter i I piętro – brak windy w budynku,
 3. praca przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi miasta Kolno oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi,
 4. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 1. Wskaźnik zatrudnienia:

Urząd Miasta Kolno informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosił mniej niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 7. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
 8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2015 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Kolno, 2015.05.18

   Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-05-18

Data modyfikacji: 2015-06-15

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-05-18