Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W prawo własności

(nowe zasady)

 

PODSTAWA PRAWNA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /cała treść ustawy – Dz.U. z 2018 r., poz. 1716  ze zm./ – informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.  

OSOBY UPRAWNIONE

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2,  ww. ustawy,  przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1.       mieszkalnymi jednorodzinnym lub

2.        mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3.       o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zgodnie z treścią art. 2 cytowanej wyżej ustawy w przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż określone w art. 1 ust. 2, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydzielonej z tego gruntu i spełniającej warunki, o których mowa w art. 1 ust. 2 następuje z dniem:

1.      założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo

2.      wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o   których mowa w art. 1 ust.2.

 

OPŁATY

Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi opłaty na rzecz Miasta Kolno.              Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat może zgłosić Burmistrzowi Miasta Kolno /na piśmie/ zamiar jednorazowego jej wniesienia  w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

BONIFIKATY

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Kolno, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowej przysługuje bonifikata od tej opłaty ustalona Uchwałą Nr II/12/18  Rady Miasta Kolno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kolno w następującej  wysokości:

1.      60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

2.      50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,

3.      40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,

4.      30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,

5.      20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,

6.      10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 FORMA I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.       Burmistrz Miasta Kolno wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo

2.        na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo

3.       na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej  za przedmiot lokal albo właściciela gruntu 
          uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności  lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia.

 Zaświadczenie przekazane zostanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Łomży, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Kolno 

 ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

 tel. 86 278- 21-33 sekretariat urzędu , pok.113

 tel. 86 278- 94-32, Wydział Rozwoju Gospodarczego  pok.11

 godziny przyjęć interesantów  7.30 – 15.30

                                                                                  

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.      Wniosek  dla załatwienia sprawy w trybie art. 4 ust 2  ww.  ustawy,

2.      Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej,

3.      Zgłoszenie na piśmie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej,

(wzory udostępnione do pobrania na stronie)

4.      W przypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek  Urzędu  Miasta  Kolno BS  98 8754 0004 0000 8341 2000 0020/ na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)/.  
W tytule wpłaty należy podać „zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu”.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Kolno jest Burmistrz Miasta Kolno   z siedzibą  18-500 Kolno, ul.
         Wojska Polskiego 20,

2.       w Urzędzie Miasta Kolno został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail iod@kolno.home.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 6 ust.1 pkt c  cytowanego wyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),

4.       odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą instytucje oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w sprawie wymienionej w pkt 3.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: W. Burzyńska

Data wytworzenia: 2019-01-23

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2022-07-27

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2019-01-23