Tryb działania Rady

Tryb działania
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy.Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

 

Rada Miasta

 

Statut Miasta Kolno (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 3 poz. 99) określa m.in.:

  • organizację wewnętrzną Rady Miasta,
  • tryb pracy Rady,
  • zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej,
  • zasady i tryb działania Klubów Radnych,
  • organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • zasady dostępu do dokumentów dotyczących działalności organów miasta.


Rada Miasta działa:

  • na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał i poprzez swoje stałe komisje,
  • sesje są zwoływane przez Przewodniczącego Rady,
  • Rada obraduje na sesjach rozstrzygając w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, jak również w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw,
  • Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5) podpisuje uchwały Rady,

6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych    ich mandatu.

Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.


Rada Miasta działa zgodnie z rocznym planem pracy.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Data modyfikacji: 2009-01-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-01-30