nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kolno
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Konkurs ogłaszany jest na podstawie Uchwały Nr XIV/70/07 Rady Miasta Kolno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego nr 280 z dnia 20 grudnia 2007r.)

I. WARUNKI UDZIAŁU

1.Rodzaje zadań
Z budżetu Miasta Kolno mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót
budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia
następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Miasta Kolno;
2) jest dostępny publicznie;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Miasta Kolna;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2.Wnioskodawcy
O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania
wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku
zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.
Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.
Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-03-10

Data modyfikacji: 2011-03-10

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-03-10