Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolno

Kolno, 12.01.2017 r.

RG.6720.1.2016

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolno

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.01.2017 r. do 20.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno w pokoju nr 114 w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ .

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w pokoju nr 001, o godz. 10:00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, w terminie do dnia 12.03.2017 r.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno;

-        w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr pokój nr 114, w godz. od 730 do 1530;

-        w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: kolno@home.pl .

 

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kolno.

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

     Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-01-13