O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art.10, 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kolno

Z A W I A D A M I A

że w dniu 21 czerwca 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o. o. w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Witosa 4 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
I. budowie sieci cieplnej wysokoparametrowej w technologii rur preizolowanych wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z odgałęzieniami na terenie nowego kwartału w rejonie ulic Dębowej, Dąbrowskiej, Sosnowej, Witosa w Kolnie
II. budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami oraz budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Księcia Janusza
III. budowie kanalizacji deszczowej w ul. Marii Konopnickiej.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. nr 11)w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
  Andrzej Duda

Kolno, 2011-06-21

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-06-22