Burmistrz Miasta Kolno ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:

 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019, poz.1292).

 

Część I – Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

I. Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Fabryczna
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 1347/9 o pow. 7022 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz miejska sieć ciepłownicza i kanał teletechniczny.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:

 1. działka nr geod. 1347/9 oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- 8Ug – teren usług gospodarczych

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 315 000,00,- zł słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 3 150,- zł

5. Wadium: wartość wadium 31 500,00 - zł, słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych.

6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

II. Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Fabryczna
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 1347/10 o pow. 4516 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz miejska sieć ciepłownicza i kanał teletechniczny.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
 1. działka nr geod. 1347/10 jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- 8Ug – teren usług gospodarczych

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 195 000,00,- zł słownie : sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 950,- zł

5. Wadium: wartość wadium 19 500,00 - zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych.

6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

III. Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 3

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 1347/12 o pow. 4557 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja deszczowa. W niewielkiej odległości znajduje się miejska sieć ciepłownicza, kanalizacja sanitarna i kanał teletechniczny.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
 1. działka nr geod. 1347/12 jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- 8Ug – teren usług gospodarczych

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 195 000,00,- zł słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 1 950,- zł

5. Wadium: wartość wadium 19 500,00 - zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych.

6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

IV. Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 4

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 1348/12 o pow. 3033 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja deszczowa. W niewielkiej odległości znajduje się miejska sieć ciepłownicza, kanalizacja sanitarna i kanał teletechniczny.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
 1. działka nr geod. 1348/12 oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- 8Ug – teren usług gospodarczych

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 130 000,00,- zł słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych. Minimalne postąpienie ,-1 300 zł

 1. Wadium: wartość wadium 13 000,00 - zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych.
 2. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu ograniczonego

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Fabrycznej i Wojska Polskiego.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Oferent zobowiązany jest do :

a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.

c) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.

d) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:

nieruchomość nr 1 - 200 000,00- zł słownie; dwieście tysięcy złotych,

nieruchomość nr 2 - 150 000,00- słownie; sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,

nieruchomość nr 3 - 150 000,00-zł słownie; sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,

nieruchomość nr 4 - 120 000,00-zł słownie; sto dwadzieścia tysięcy złotych,

stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2027 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:

Na sprzedaż nieruchomości nr 1 w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 10.00,

Na sprzedaż nieruchomości nr 2 w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 11.00,

Na sprzedaż nieruchomości nr 3 w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 12.00,

Na sprzedaż nieruchomości nr 4 w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 13.00.

5. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia

- 15 marca 2021 r.

Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 1. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium, należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019, poz.1292).
 2. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w

postępowaniu przetargowym.

 1. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT

należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.
 2. Informacje dodatkowe:
 • Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 • Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
 • Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego winni:
 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
 1. Zastrzeżenia:

Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel., 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30.
 2. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ wraz z wzorami oświadczeń, mapą położenia nieruchomości oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: B. Popielarz

Data wytworzenia: 2021-02-11

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2021-02-12

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2021-02-11