przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiąca działkę oznaczoną nr ew. 1161 o pow. 3.9224 ha

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na dzierżawę nieruchomości rolnej

 

Nieruchomość rolna stanowiąca działkę oznaczoną nr ew. 1161 o pow. 3.9224 ha, położoną w mieście Kolno.

Nieruchomość stanowi własność:  Miasta Kolno.

Działka nr.  1161 przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolnicze na rzecz produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne.  

Okres trwania umowy dzierżawy – od dnia 1.03.2019 r. do dnia 31.08.2021 r.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: równowartość 20 q żyta za całą działkę ( 3.9224 ha ) fizycznych wg obowiązujących cen ogłoszonych corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj.  4.263,99 zł.

Czynsz dzierżawny płatny rocznie z góry w terminie do 31 października każdego roku.

W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że Wydzierżawiający nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem dzierżawionej nieruchomości  bez względu na czas rozwiązania umowy oraz nie zalicza ich na poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno w Sali nr. 1 w dniu 20 lutego 2019 r.  o godz. 10 00.

Kwota postąpienia: 40 zł

Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić do dnia 15 lutego 2019 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno Nr  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z opisem ,, wadium na dzierżawę działki nr 1161 o pow. 3.9224 ha w Kolnie”

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie. Decyduje data wpływu pieniędzy na konto bankowe Urzędu Miasta!

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. W przetargu gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

Odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wyłącznie na konto bankowe wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy.

Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wadium.

Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno pokój nr. 114, Tel 86 278 9454 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7:30-15:30.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i BIP adres: www.umkolno.pl, adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/,  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Kolno.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: B. Popielarz

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2019-01-16