na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Kolno przy Wojska Polskiego 31 w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

BURMISTRZ MISTA KOLNO

działając zgodnie

z Zarządzeniem Nr 30 /19

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej  położonej na terenie miasta Kolno przy Wojska Polskiego 31 w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.

 

działka nr 1873 o pow. 467 m 2, KW LM1L/00001242/5, cena wywoławcza 250 000 zł., wadium 25 000 zł,

 

Dla wyżej wymienionego terenu opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/157/2001 Rady Miejskiej w Kolnie z dnia 26 kwietnia 2001 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  nr 27 poz. 453 z dnia 31.07.2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: M. Konopnickiej, Wojska Polskiego, Sienkiewicza i W. Witosa teren działki jest oznaczony symbolem  „ 8 MN-U – przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług ”.

 Wyżej wymieniony plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod linkiem:

<http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1138>

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

 

Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: B. Popielarz

Data wytworzenia: 2019-03-27

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2019-03-27

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2019-03-27