Burmistrz Miasta Kolno ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Kolnie przy ul. 11 listopada 6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 396/23

OGŁASZA DRUGI

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Kolnie przy ul. 11 listopada 6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa, położona w Kolnie przy ulicy 11 Listopada 6, obejmująca lokal mieszkalny nr 11  stanowiący odrębną nieruchomość z przydzieloną piwnicą wraz z udziałem wynoszącym 3289/98780 części we współwłasności wspólnych części budynku i w prawie własności działki gruntu nr 1252/12 o pow. 407 m2  dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  LM1L/00031310/2.

II. Opis nieruchomości.

Nieruchomość lokalowa nr 11 o powierzchni użytkowej 32,89 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, położona jest na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń z miejskiej sieci c.o. Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

III. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Miasto Kolno nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki 1252/12. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działki leży na obszarze określonym symbolem „Ms-U” tj. jako obszary zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności, obszary usług oraz symbolem „UP” obszary usług publicznych.

IV. Obciążenia i zobowiązania.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości : 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy 00/100 ). Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).


Przetarg odbędzie się w dniu 03 października 2023 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, sala nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w wysokości 13 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2023 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,

- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

- dowód wpłaty wadium.

Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Kolno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem PUK w Kolnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4A, tel. 86 262 32 06.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 9 lub pod tel. 86-278-94-53.

 

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

              Andrzej Duda

   

Informacja o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18–500 Kolno.
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: J. Pomichowski

Data wytworzenia: 2023-08-29

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2023-08-29

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2023-08-29