na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na terenie miasta Kolno przy ul. Marii Dąbrowskiej 2

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na terenie miasta Kolno przy ul. Marii Dąbrowskiej 2

oznaczonej nr działek 1855/4 o pow. 134 m2, 1856/7 o pow. 88 m2, KW  LM1L/00025729/7, cena wywoławcza 46 200,00 zł /brutto/, wadium 2 500 ,00 zł.

Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu  21 października 2022 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2022 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: B. Popielarz

Data wytworzenia: 2022-09-21

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2022-09-23

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2022-09-21