Konsultacje społeczne projektu programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta kolno na lata 2014-2032 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta ko

Kolno, dnia 28-11-2014

Znak: RG.602.2.14.2014

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu
 

PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA KOLNO NA LATA 2014-2032
oraz
PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA KOLNO NA LATA 2014-2032

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kolno
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:

Projektem PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA KOLNO NA LATA 2014-2032 wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Kolno oraz PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA KOLNO NA LATA 2014-2032.

Projekt tego programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr 11 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30, tel. 86 278-94-32.). Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl./ Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia  22 grudnia 2014 roku.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: środowisko@kolno.home.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262).

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kolno.

 

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

            

                   Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-12-01

Data modyfikacji: 2014-12-01

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-12-01