otwarty nabór na partnera w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Burmistrz Miasta Kolno

 

ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Burmistrz Miasta Kolno działając na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późniejszymi zmianami), ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, którego celem jest kompleksowe wsparcie (finansowe, szkoleniowe i doradcze) osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Wymagania obligatoryjne wobec partnera:

1.      Stworzenie wniosku o dofinansowanie w wymaganej formie.

2.      Promocja projektu i wszelkie działania marketingowe projektu.

3.      Rekrutacja, nabór, zatrudnienie niezbędnej kadry do realizacji projektu w kwestiach:

1)      Kompleksowego zarządzania projektem,

2)      Obsługi formalno - organizacyjnej szkoleń i doradztwa,

3)      Rozliczenia finansowego powierzonych działań projektu,

4)      Sprawozdawczości z zakresu powierzonych działań projektu,

5)      Doradztwa prawno-ekonomicznego,

6)      Wsparcia procesu wyboru biznes planów do dofinansowania

4.      Wsparcie działań związanych z rekrutacją Projektu.

5.      Kontakt z Liderem w zakresie realizacji działań powierzonych Partnerowi.

6.      Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów z realizacji Projektu
w zakresie realizowanym bezpośrednio przez Partnera lub Podwykonawców Partnera.

7.      Przygotowanie zaplecza na potrzeby projektu (przygotowanie sal szkoleniowych doradczych).

8.      Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników projektu.

9.      Prowadzenie dokumentacji projektowej w kwestiach organizacyjnych nałożonych przepisami prawa oraz innymi wymogami.

10.  Doświadczenie (instytucjonalne lub kadrowe) w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych.

11.  Prowadzenie strony internetowej projektu.

Wymagania dodatkowe wobec partnera:

1.      Doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2.      Doświadczenie (instytucjonalne lub kadrowe) w realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,

3.      Doświadczenie i potencjał (techniczny i kadrowy) do realizacji projektów szkoleniowo­doradczych,

4.      Doświadczenie przy realizacji projektów ze środków europejskich w partnerstwie z JST.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i powinny zawierać:

1)      Dane zgłaszającego (nazwa, dane adresowe, telefon, e-mail, osoba do kontaktu),

2)      Koncepcję realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,

3)      Założenia do wniosku o dofinansowanie wraz z przygotowanym budżetem projektu,

4)      Informacje na temat zaplecza technicznego, kadrowego oraz możliwości wykorzystania go przy realizacji projektu,

5)      Materiały potwierdzające wymagane doświadczenie,

6)      Charakterystykę oferenta wraz z informacją dotyczącą realizowanych projektów z EFS i doświadczenia w realizacji podobnych projektów, w tym także jako partner.

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem),

2.      Aktualny statut oferenta,

3.      Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych
i prywatnych,

4.      Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wymienione w jako uprawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Przy wyborze partnera oceniane będą min.:

1.      Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (zgodność z celami projektu),

2.      Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,

3.      Założenia do projektu wraz z przygotowanym budżetem projektu,

4.      Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

5.      Koncepcja realizacji zadań przewidzianych dla partnera,

6.      Propozycja współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno (www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl).

 

Termin składania ofert mija 4 maja 2009 r. o godz. 15.00. W przypadku wysyłki oferty liczy się termin dostarczenia do ogłaszającego.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Konkurs otwarty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia"

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

pok. 113 (sekretariat)

 

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać drogą e-mail:
sekretariat@kolno.home.pl

 

Kolno, 10.04.2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-04-10

Data modyfikacji: 2009-04-10

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-04-10