Zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania pracodawcom

kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Od 1 września 2012 roku zmieniają się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami -uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Ma to związek z reformą systemu szkolnictwa zawodowego, która przewiduje m.in. wydłużenie cyklu kształcenia w zawodzie z dwóch do trzech lat.

Z dniem 1 września 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

 
Wyższe dofinansowanie dla pracodawców

Od 1 września 2012 r.pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowaniazawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1)       w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2)       w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

 

Dofinansowanie jako częściowa rekompensata kosztów, które ponosi pracodawca w związku z kształceniem młodocianego pracownika, to jeden z ważniejszych mechanizmów włączania pracodawców w proces edukacji zawodowej młodych ludzi. Z tego względu rząd postanowił nieznacznie podnieść wysokość kwot dofinansowania.

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje poniższa tabela:
 
 
Okres/tryb nauki
Wysokość dofinansowania
od 01.01.2012 do 31.08.2012
od 01.09.2012 do 31.12.2012
Nauka zawodu

w okresie kształcenia trwającym 24 m-ce

4 587 zł
4 587 zł

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu

w okresie kształcenia

trwającym 36 m-cy

7 645 zł
8 081 zł
Przyuczenie

do wykonywania

określonej pracy

240 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)
254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)
Waloryzacja dofinansowania

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

 
Warunki przyznawania dofinansowania

Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostały warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)       pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego     młodocianych i ich wynagradzania,

2)       młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 
Tryb składania wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawana na wniosek pracodawcy. Ustawodawca doprecyzował art. 70b ust.7 ustawy w zakresie dotyczącym terminu złożenia wniosku. Pracodawca będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obecnie obowiązujące przepisy utrudniają wyznaczenie momentu, od którego należy liczyć bieg tego terminu, za początek jego biegu uznają bowiem nie dające się precyzyjnie określić ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 
Dokumentacja dołączana do wniosku

Od 01.09.2012 r. do wniosku, o którym wyżej mowa, pracodawca będzie musiał dołączyć:

1)       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy,

2)       kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3)       kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust 1 pkt 2 ustawy, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

 
Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 70b ust. 11 ustawy dodana została nowa regulacja, która nakazuje traktować dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5). Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 r.

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-07-19

Data modyfikacji: 2012-07-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-07-19