Zapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno

Kolno, dnia 01.07.2020 r.

 1. 604.46.1.2020.AR

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro 


Miasto Kolno zaprasza do składania ofert na zadanie pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno” .

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:

Miasta Kolno

Adres zamawiającego:

Wojska Polskiego 20

Kod Miejscowość: 

18-500 Kolno

Telefon: 

      86 278 21 33

Faks: 

86 278 31 00

Adres strony internetowej:  www.umkolno.pl

Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@kolno.home.pl

Godziny urzędowania:          7.30-15.30

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, jakimi są płyty azbestowo - cementowe stosowane w budownictwie z terenu miasta Kolno w ilości szacunkowej ok. 18 Mg. Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określona została szacunkowo. Wartość ta w czasie trwania umowy może ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizację zadania oraz na skutek wykonania dokładnego ważenia. Waga 1m2 wyrobów zawierających azbest wynosi 15 kg (zgodnie z regulaminem WFOŚiGW w Białymstoku). Zamawiający zastrzega, iż ilość punktów adresowych oraz ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie. Dokładna ilość  1 Mg zostanie określona w umowie.
 3. 2. W ramach prac wykonane zostanie pakowanie, ważenie odpadów, załadunek, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek
  i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie. Wykonawca dokonujący prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) do prowadzenia działalności w tym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Potwierdzeniem wykonania zadania są karty przekazania odpadu, tj. wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadów w systemie BDO w formie dokumentu pdf. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.
 4. Wykonawca przy realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649).
 5. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn.zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 z późn.zm.). Uwierzytelnione kopie powyższych zgłoszeń Wykonawca dostarcza niezwłocznie Zamawiającemu.
 1. Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.
 2. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby azbestowe przed i po wykonaniu prac, następnie przekazania jej w formie elektronicznej wraz z opisami Zamawiającemu.
 4. Ważenie wyrobów zawierających azbest powinno być realizowane bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości - protokół odbioru odpadu sporządzany jest w trzech egzemplarzach; jeden dla odbierającego wyroby azbestowe, drugi dla Urzędu Miasta  Kolno, trzeci dla właściciela nieruchomości.
 6. Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania w postaci kart przekazania odpadu na składowisko, tj. wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadów w systemie BDO w formie dokumentu pdf.
 7. Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.).
 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 9. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić także: a) organizację poszczególnych etapów związanych z wykonaniem usługi i zabezpieczeniem placu, na którym usługa jest wykonywana, b) oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
 10. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy oraz wykonywać go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:
  a) karty przekazania odpadów potwierdzających zebranie, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest, tj. wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadów w systemie BDO w formie dokumentu pdf. b) protokoły przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy, c) zbiorcze zestawienie posesji, rodzaju usługi oraz ilości uzyskanego odpadu, d) dokumentację fotograficzną dla każdej posesji, przed i po wykonaniu usługi w wersji elektronicznej (płyta CD lub inny nośnik danych).

Zadanie będzie realizowane zgodnie z przedstawionym wykazem posesji przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego jako załącznik do umowy.

W związku z tym, że usługa wymaga ważenia odebranych wyrobów azbestowych, ważenia należy dokonywać w dniach i godzinach pracy tutejszego urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 730 -1530. Punkt ważenia oraz koszty korzystania z niego zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

III. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30 września 2020 r.

 1. Informacja dotycząca płatności.

Zadanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Płatność za realizację zadania płatna w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien złożyć do oferty:
 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 wraz z załącznikami 2 – 7 stanowiącymi integralną część oferty , załącznik nr 8 - RODO
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawianego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – wydruk lub wskazanie adresu strony internetowej, na której się on znajduje.
 1. Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie obowiązujących ustaw lub na podstawie art. 233 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy oraz wykonywać go zgodnie z obowiązującymi przepisami – do oferty załącza stwierdzoną za zgodności z oryginałem kopię wskazanego zezwolenia.
 2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest inspektor Agnieszka Rakowska, tel. 86 278 94 32; e-mail srodowisko@kolno.home.pl

 VII. Miejsce składania ofert.

 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godz. 1200.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 3. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego oraz opisana następująco: Urząd  Miasta Kolno,         ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno Oznakowana następująco: OFERTA ,"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno "Nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz.1200.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 118.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Przed upływem terminu składnia ofert można zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
 2. Wartość cenową podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Oferty zostaną ocenione w dwóch etapach. W pierwszym etapie oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie i zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. Oferty, które będą spełniać wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym poddane zostaną ocenie na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.
 6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru: najniższa cena brutto z badanych ofert
  C = --------------------------------------------------- x 100 pkt cena brutto oferty badanej
 7. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.
 1. Informacje dodatkowe.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Załączniki:

 • Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy,
 • Załącznik Nr 2- 7 oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego,
 • Załącznik Nr 8 – oświadczenie RODO

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: A. Rakowska

Data wytworzenia: 2020-07-01

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2020-07-14

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2020-07-01