ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr w 1 Kolnie "


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum:

Firm BBWW, 15-532 ul. Wiewiórcza 66; Białystok;

BUDBAUM S.A. 15-381 Białystok ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9 B

Kryterium  - cena  ;          Waga kryterium – 100 %

        W prowadzonym postępowaniu  złożono  oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Liczba punktów

SPORT HALLS Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław

3 899 998,67

90,93

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „SANBUD” SP z o.o. ul. Krucza 5/1 lok 8;  15-346 Białystok

 

4 037 701,41

87,83

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „MARK-BUD” Sp z .o.o.

Ul. Lipowa 24;  15-427 Białystok

4 338 027,40

81,75

„KOLBUD” Waldemar i Bogusława Skrodzcy  Spółka Jawna 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 46

3 732 476,34

95,02

Konsorcjum:  Firm BBWW, 15-532 ul. Wiewiórcza 66; Białystok; BUDBAUM S.A. 15-381 Białystok ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9 B 

3 546 612,00

100,00Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-10-15

Data modyfikacji: 2010-10-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-10-15