SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


na przeprowadzenie szkolenia:
„Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1 +E ”


I. Zamawiający: Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20,18-500 Kolno

NIP 721140977 Regon 000523324
godziny urzędowania: pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. NR 113, poz. 759)
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r.
IV. Sposób realizacji zamówienia:
a)Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
b) zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,
c) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
d) zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
e) zamawiający, korzystając z prawa opcji zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zleconych usług
dla każdej pozycji zamówienia.

V. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z CPV: 80530000-8 nazwa- szkolenia zawodowe
1.Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleń zawodowych w ramach Projektu „Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie następujących zadań:
1) Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1 +E dla max. 4 osób.

2.Kurs byłyby zlecony wykonawcy zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Zakres szczegółowy:
1) przeprowadzenie szkoleń w grupach lub indywidualnie w zakresie przygotowania do egzaminu na kwalifikację wstępną, w okresie realizacji umowy
2) termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.12.2010r.
3) cena badań lekarskich, testów psychotechnicznych, oraz egzaminu państwowego dla wskazanej kategorii ujęta w koszcie szkolenia (w cenie oferty). Badania lekarskie i testy psychotechniczne mają rozpocząć się przed rozpoczęciem szkolenia i są wykonywane tylko raz.
Miejsce szkolenia: powiat kolneński i powiat łomżyński, m. Łomża, m. Kolno

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-10-18

Data modyfikacji: 2010-10-18

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-10-18