Kolno: szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia na Prawo jazdy kat. B, C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E
Numer ogłoszenia: 296898 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 2782133, faks 086 2783100.
• Adres strony internetowej zamawiającego: kolno.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia na Prawo jazdy kat. B, C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I Szkolenie prawo jazdy kat. B liczba osób -13; II Szkolenie prawo jazdy kat. C liczba osób -2; III Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E liczba osób -12.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o aktualny (potwierdzony przez pracownika właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (pieczęcią imienną i firmową) nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez WUP (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych; Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 20 ust. 1) z dnia 20.04.2004r., Dz. U. z 2004r., poz. 1001 ze zm.); odpis zaświadczenia Wojewody Podlaskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących w województwie podlaskim ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D, D+E. - jedynie przy zadaniu kwalifikacja wstępna przyśpieszona;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. zapewni: pojazdy do kat B, pojazdy ciężarowe na kategorie C oraz na szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E, do przeprowadzenia szkolenia przez cały okres jego trwania zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) lub Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz w aktach wykonawczych, poprzez wykazanie potencjału technicznego niezbędnego do realizacji poszczególnych zadań zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. c)Wykonawca dysponuje placówkami przeznaczonymi do szkolenia kierowców i spełniającymi warunki określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) lub Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz w aktach wykonawczych, poprzez wykazanie wykazu placówek, w których realizowane będą zadania; Wykonawca dysponuje placówkami przeznaczonymi do szkolenia kierowców i spełniającymi warunki określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) lub Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz w aktach wykonawczych, poprzez wykazanie wykazu placówek, w których realizowane będą zadania
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: instruktorami posiadającymi uprawnienia (dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia) zgodne z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) lub Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz aktami wykonawczymi, poprzez wykazanie osób, które będą uczestniczyć w realizacji szkolenia (poszczególnych zadań);
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pok. 110.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pok. 113.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleń zawodowych w ramach Projektu Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie prawo jazdy kat. B.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie prawo jazdy kat. B liczba osób -13.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zkolenie prawo jazdy kat. C.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zkolenie prawo jazdy kat. C liczba osób -2.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E liczba osób -12.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-09-20

Data modyfikacji: 2010-09-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-09-20