Wybór oferty ,,BUDOWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ OBWODNICY KOLNA

Kolno, 2009-04-23

 

 

RG.3410-2/09

                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. RG.3410-2/09

 

Nazwa zadania: 

,,BUDOWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ OBWODNICY KOLNA ŁĄCZĄCEJ DROGI 63 I 647 ”

 

 

1.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Komunikacyjnego Sp. Z o.o.

18-400 Łomża
ul. Sikorskiego 156

 

         Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

 

         W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

         Kryterium  - cena

         Waga kryterium – 100 %

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Przyznane punkty

 

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

18-400 Łomża ul. Sikorskiego  156

4 826 465,69 zł

 

100,00

2.

„MAKBUD” SP. Z O.O.  ul. Poligonowa 12; 18-402 Łomża

4 963 154,72 zł

97,25

4.

Zakład Budowlano-Drogowy SJ Szymański-Jarząbek  sp. j. 18-300 Zambrów; ul. Sitarska 20

5 712 498,95 zł

84,49

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty:

 

            Oferta Nr 3:  

            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja”

            Ryszard Zieja 

            18-400 Łomża ul. Fabryczna 9

 

            Uzasadnienie faktyczne: oferent został wykluczony

            Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni wykonawcy:

 

            Oferta Nr 3:  

            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja”

            Ryszard Zieja 

            18-400 Łomża ul. Fabryczna 9

 

Uzasadnienie faktyczne: oferent złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych. W gwarancji ubezpieczeniowej brak zapisu dotyczącego wypłaty wadium w przypadku gdy oferent na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących  po jego winie 

 

         Uzasadnienie prawne: art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

            Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

            Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

 

                                                                                                                  Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno WRG

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-04-24

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-04-24