Wybór oferty „Budowa ogrodu małego dziecka”

Kolno, 2009-10-02RG.3410-9/09


BIK – PROJEKT Sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 32
18-400 ŁomżaZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. RG.3410-9/09

Nazwa zadania: „Budowa ogrodu małego dziecka”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BIK – PROJEKT Sp./ z o.o.
Ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-11-03

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-11-03

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-11-03